Ауданның салық төлеушілерінің назарына!

«Азаматтарға  арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі –Қоғам) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің 2017 жылғы 01 шілдеден бастап енгізілуіне байланысты ұйымдар, кәсіпорындар және басқа да төлеушілер міндетті әлеуметтік медициналық  сақтандыру  жүйесі бойынша аударымдар мен жарналарды аудару үшін төмендегі деректемелерімен ағымдағы         шоттың ашылғандығын хабарлайды. «Міндетті әлеуметтік медициналық  сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы №405 – V заңының 30-бабына сәйкес аударымдарды, жарналарды және (немесе)  өсімпұлды төлеудің толықтығын  және  уақытылығын бақылау мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.

Бұл занды жүзеге асыру үшін 01.07.2017 ж. бастап төменгідей  реквизиттар колданылады

Бенефициар: «Азаматтарға  арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ

Бенефициар банкі: «Азаматтарға  арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ

Бенефициар БСК: GCVPKZ2A

Бенефициар ЖСК: KZ92009MEDS368609103

Бенефициар БСН: 160440007161

КБЕ 11

БЖК (бюджеттік жекелендірген коды) 904101 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымдар және жарналарының түсімдері

 

Бұл ретте, Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар мен жарналарды аударған кезде төмендегі төлем белгілеу кодтарын (ТБК) пайдалану қарастырылған:

121-Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымдары

122- Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары

123- Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымдарын уақытылы аудармағаны үшін өсімпұл

124- Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналарын уақытылы аудармаған үшін өсімпұл

Сұрақтар бойынша Ақсу ауданы бойынша  мемлекетік кірістер басқармасына

8 (72832) 2-16-29 хабарласыңыз 

 

К сведению налогоплательщиков!

С 1 июля этого года в Казахстане внедряется система обязательного социального медицинского страхования. Все работодатели, индивидуальные предприниматели, адвокаты и частные нотариусы будут перечислять отчисления и взносы за себя и своих сотрудников в Фонд обязательного социального медицинского страхования. Оператором по учету отчислений и взносов на базе индивидуальных идентификационных номеров и их перечислению в Фонд обязательного социального медицинского страхования определена государственная корпорация «Правительство для граждан».

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года на органы государственных доходов возложена обязанность по осуществлению контроля за полнотой и своевременностью уплаты отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование.

           В целях реализации указанной нормы Закона с 01.07.2017 года будут использоваться следующие реквизиты:

Бенефициар: Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Банк бенефициара: Некоммерческое акционерное общество Государственная корпорация «Правительство для граждан»

БИК: GCVPKZ2A

ИИК: KZ92009MEDS368609103

БИН: 160440007161

КБЕ 11

КБК (код бюджетной классификации) 904101 — Поступления отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование

При перечислении отчислений и взносов по системе социального медицинского страхования предусмотрено использование следующих кодов назначения платежей (КНП):

121 — Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование;

122 — Взносы на обязательное социальное медицинское страхование;

123 — Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование;

124 — Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное  социальное медицинское страхование.

По всем вопросам обращаться по телефону  Управления государственных доходов  по Аксускому району

8 (72832) 2- 16-29